About I.Breeze

I.Breeze เป็นสถาบันน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้เพียงไม่นาน ตั้งอยู่ที่เมือง Cebu ประเทศฟิลิปปินส์ มีแคมปัสอยู่ที่ Mabolo ใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง SM Mall Gaisano Contry Mall และ Ayala mall สถาบันแห่งนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เนื่องจากมีระบบการเรียนการสอนแบบ Semi Sparta ซึ่งทางสถาบันแห่งนี้ให้ความสำคัญกับผู้เรียนทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด จัดปฐมนิเทศและสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานให้กับผู้เรียนที่เข้าใหม่ทุกคน เช็คชื่อในทุกคลาส พบปะพูดคุยถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนของผู้เรียนทุกสัปดาห์ จนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบการจัดการดีจึงส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น

 1. ทางสถาบันใส่ใจดูแลผู้เรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด
 2. สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อย จะมีการพบปะพูดคุยถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในการเรียนของผู้เรียนทุกสัปดาห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. รายงานข้อมูลสภาพผู้เรียนในทุกสัปดาห์ให้กับผู้บริหารสถาบันได้ทราบ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขหลักสูตร ให้ตอบโจทย์กับผู้เรียนมากที่สุด
 4. ทางสถาบันมีโปรแกรมฝึกอบรมทักษะด้านไวยากรณ์ให้กับครูผู้สอนที่มีเวลาว่างในช่วง 00 น. ถึง 16.55 น. มีการฝึกอบรมพิเศษให้กับครูใหม่ และฝึกทำข้อสอบ IELTS และTOEIC จำนวน 4 ชั่วโมง ทุกวันเสาร์ ในทุกๆเดือนครูทุกคนจะได้รับโปรแกรมการฝึกที่หลากหลาย และจัดสอบวัดความรู้เพื่อประเมินครู
 5. สถาบันมีคุณครู Native Speaker สอนในคาบเรียนแบบกลุ่ม (1:10) สำหรับผู้เรียนในหลักสูตร Power ESL

I.Breeze Level

TOEIC Score IELTS Score
Level Description No. (Percentage)
Low Beginner 1 (0 – 30%) 10 – 169 0 – 1.0
Beginner 2 (31 – 45%) 170 – 309 1.5 – 2.5
Upper Beginner 3 (46 – 55%) 310 – 439 3.0 – 3.5
Low Intermediate 4 (56 – 65%) 440 – 559 4.0 – 4.5
Intermediate 5 (66 – 75%) 560 – 669 5.0 -5.5
Upper Intermediate 6 (76 – 85%) 670 – 769 6.0 – 6.5
Pre-Advance 7 (86 – 90%) 770 – 859 7.0 – 7.5
Advance 8 (91 – 95%) 860 – 939 7.5 – 8.0
Upper Advance 9 (96 – 100%) 940 – 990 8.5 – 9.0
หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลา

(สัปดาห์)

ระดับ

คาบเรียน คำอธิบายหลักสูตร/หลักสูตร
Power ESL

 

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไป เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับผู้เรียนที่สามารถเรียนได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานในหนึ่งวัน เนื่องจากมีการเรียนทั้งหมด 9 คาบ/วัน ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยหลักสูตรนี้จะมี Native Class ซึ่งเป็นคาบเรียนแบบกลุ่มที่สอนเกี่ยวกับทักษะการออกเสียง การนำเสนอและการสื่อสาร

1-24

ทุกระดับ

เรียนแบบ (1:1) 6 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 1 คาบ/วัน

Native Class (1:10) 1 คาบ/วัน

Special Class 1คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

Light ESL เรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานทั่วไปออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียน เหมือนกับหลักสูตร POWER ESL แต่ถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่อยากเรียนหนักมาก เน้นการใช้ชีวิตที่เมืองเซบู หลักสูตรนี้มีการเรียนทั้งหมด 7 คาบ/วัน โดยหลักสูตรจะเรียนคาบเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว น้อยกว่า หลักสูตร POWER ESL และไม่มี Native Class

1-24

ทุกระดับ

เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5)  2 คาบ/วัน

Special Class 1คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

Intensive Speaking เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่เน้นทักษะการพูดโดยเฉพาะ มีการเรียนทั้งหมด 6 คาบ/วัน มีเนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับการพูดสนทนาควบคู่ไปกับการเรียนไวยากรณ์ การอ่าน ทักษะทางด้านธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ (ร้องเพลง เต้น และอื่นๆ) ในคาบเรียน

1-24

ทุกระดับ

เรียนแบบ (1:1) 5 คาบ/วัน

Special Class 1คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

 

BREEZE TOEIC เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม และต้องการเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ในระยะเวลาสั้น ซึ่งเรียนทั้งหมด 7 คาบ/วัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะ การฟัง การพูด การเขียน และไวยากรณ์ที่ใช้สำหรับการสอบ TOEIC โดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับทักษะการโต้วาทีและกิจกรรมต่างๆ (ร้องเพลง เต้น และอื่นๆ) ในคาบเรียน

1-24

คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน
TOEIC > 300
level 2
เรียนแบบ (1:1) 4 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 2 คาบ/วัน

Special Class 1คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– ทางสถาบันจะมีการจัดสอบ Mock Test ให้ 2 ครั้ง/เดือน

IELTS

All-In-One

หลักสูตร IELTS พื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อม และต้องการเพิ่มคะแนนสอบ IELTS ในระยะเวลาสั้น ซึ่งเรียนทั้งหมด 9 คาบ/วัน

4-24

คะแนน ณ ตอนเข้าเรียน
IELTS > 2.5
TOEIC > 300
level 2
เรียนแบบ (1:1) 5 คาบ/วัน

เรียนแบบกลุ่ม (1:5) 3 คาบ/วัน

Special Class 1คาบ/วัน

 

– ไม่บังคับเข้าเรียนคาบ Special Class

– เริ่มเรียนทุกวันจันทร์

– ทางสถาบันจะมีการจัดสอบ Mock Test ให้ทุกสัปดาห์

– สำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน 12 สัปดาห์ หรือมากกว่า ฟรี official test

แบ่งออกเป็น 3 แบบ

 1. ห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ One-on-one classrooms

ซึ่งแบ่งออกเป็นห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว หรือ 1:1 ออกแบบให้มีผนังกั้นห้อง ค่อนข้างเงียบ มีความเป็นส่วนตัว ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียน ช่วยลดความประหม่า เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และห้องเรียนห้องเรียนแบบตัว-ต่อ-ตัว ที่จำลองสถานการณ์การเรียนเหมือนกับสิ่งแวดล้อมที่สมจริง ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ร้านอาหาร แสดงให้เห็นว่าเสียงรอบข้างที่รบกวน มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนให้ความสนใจ ตั้งใจรับฟังมากขึ้น

 1. ห้องเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ หรือ International Small Group Courses

เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก 1:5 คือ อาจารย์ 1 ท่าน ต่อ ผู้เรียน 5 คน คาบเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนกับเพื่อนร่วมคลาสที่มีระดับภาษาใกล้เคียงกัน เนื่องจากก่อนเข้าเรียนแบบกลุ่มนานาชาติ ผู้เรียนทุกคนจะต้องทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ ซึ่งโดยปกติแล้ว จะทดสอบในวันแรกของการลงทะเบียนเรียน การเรียนแบบกลุ่มนานาชาติจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 1. Special Class เป็นคลาสเรียนพิเศษที่ทางสถาบันจัดให้ ซึ่งผู้เรียนจะเข้าเรียนหรือไม่เข้าก็ได้ ออกแบบให้เรียนรวมกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ จากหลายๆ ประเทศ ส่งผลให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนจากหลากหลายเชื้อชาติ

ตารางเรียน Light ESL / Power ESL / Intensive Speaking

Schedule Time  Light ESL Power ESL
07:00 – 07:50 Breakfast Breakfast
08:00 – 08:45  1:1 Speaking 1:1 Speaking
08:50 – 09:35 Self-Study 1:10 Native
09:40 – 10:25 1:1 Listening 1:1 Listening
10:30 – 11:15 Self-Study Self-Study
11:20 – 12:05 1:1 Grammar 1:1 Grammar
12:00 – 13:00 Lunch Lunch
13:00 – 13:45 Self-Study 1:1 Writing
13:50 – 14:35 1:1 Reading 1:1 Reading
14:40 – 15:25 1:5 Small Group Self-Study
15:30 – 16:15 Self-Study 1:1 Conversation
16:20 – 17:05 1:5 Small Group 1:5 Small Group
17:30 – 18:30 Dinner Dinner
18:30 – 19:15 Special Class Special Class

*ตารางเรียนขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของแต่ละบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ราคาค่าเรียนรวมค่าน้ำเรียบร้อยแล้ว ส่วนค่าไฟฟ้าคิดตามปริมาณการใช้งาน 18 เปโซ/KW
 2. ค่าหนังสือเรียนขึ้นอยู่กับระดับภาษาและระยะเวลาที่เรียน (1,500 – 2,000/4 สัปดาห์)
 3. บริการทำความสะอาดห้อง 1 ครั้ง/สัปดาห์
 4. บริการซักผ้า 100 เปโซ/3 กิโลกรัม
 5. เวลาที่ห้ามออกนอกสถาบัน:

วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น.

วันศุกร์ – วันเสาร์ เวลา 01:00 น.

 1. สถาบัน Breeze บริการอาหาร 3 มื้อ แบบบุฟเฟต์

I.Breeze สถาบันน้องใหม่ในเมืองเซบู สถาบันขนาดเล็กที่มีนักเรียนประมาณ 200 คน เท่านั้น แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพการศึกษา และการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ภายใต้ Concept “สถาบันสอนภาษาที่อบอุ่นเหมือนบ้าน” นั่นเอง

I.Breeze คือสถาบันสอนอังกฤษภาษาใจกลางเมืองเซบู ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2018 ถูกห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย พร้อมให้บริการผู้เรียนทุกคน ทั้งห้างสรรพสินค้าอย่าง SM และ Ayala Mall ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านกาแฟ และร้านนวดต่างๆ ด้วยความที่ I.Breeze เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน facilities ของสถาบันนี้จึงใหม่มากๆ แถมยังมีครบจบในที่เดียวเลย ทั้งหอพักให้เลือกทั้งแบบ 1 คน 2 คน 3 คน และ 4 คน ห้องทานอาหาร ห้อง Self-Study สระว่ายน้ำ คอร์ดแบดมินตันและ gym

สำหรับจุดเด่นของสถาบันนี้ คือการเรียนที่เข้มข้น แบบ Semi-Sparta เป็นการเรียนที่ไม่หนักหน่วงจนเกินไป แต่ก็ไม่ชิลจนเกินไป ตัวหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้เรียนทุกคน

แถมข้อดีของการมาเรียนที่สถาบันนี้คือทุกคนจะได้เรียนคาบเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) สูงถึง 4-6 คาบต่อวัน กับคุณครูฟิลิปปินส์ที่ผ่านการ training เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณครูที่สถาบันนี้ จะติดสำเนียงตากาล็อก เพราะสำเนียงครูที่นี่จะเป็นแบบอเมริกัน นอกจากนี้ทุกคนจะได้เรียนคาบเรียนแบบกลุ่มกับ Native Speaker เพื่อฝึกฝนในเรื่องของการนำเสนองาน (presentation) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) และการอกเสียง (pronunciation) ที่ถูกต้องกับครู Native Speaker อีกด้วย เรียกได้ว่าเรียนกันแบบคุ้มสุดๆ ไปเลย~

Blog I.Breeze