English as a Second Language (ESL)

English as a Second Language ที่รู้จักกันในนาม ESL นั้น เป็นการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาแรกในชีวิต (เช่น คนไทยที่พูดไทยเป็นภาษาแม่ หรือคนจีนที่พูดภาษาจีนเป็นภาษาแม่ ฯลฯ) คอร์ส ESL เป็นคอร์สยอดนิยมของคนไทยที่มาเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

หลักสูตรนี้เหมาะกับ น้องๆ ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือผู้ที่มีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษบ้างและต้องการพัฒนามากขึ้นไปอีก การเรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เรียนแบบเต็มวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น เน้นการ ฟัง พูด อ่าน เขียน พัฒนาทั้ง 4 ทักษะ ไปพร้อมๆกัน รวมไปถึงการออกเสียง การใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง สอนโดยครูผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีความเข้าใจนักเรียนต่างชาติเป็นอย่างดี โดยหลักสูตร ESL น้องๆ สามารถเริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์และมีระยะเวลาขั้นต่ำที่ 1 เดือน

โรงเรียน QQ English SMEAG EV Academy
ชื่อหลักสูตร ESL Standard Plan ESL SMEAG Classic ESL Classic
ชั้นเรียนเสริมช่วงเช้า 06.40 AM – 08.00 AM
(บังคับเรียนเฉพาะเดือนแรก)
06.40 AM – 07.30 AM
(ไม่บังคับ)
เวลาเรียน ช่วงเช้า 08.00 AM – 12.00 PM 08.40 AM – 11.45 AM 08.00 AM – 12.00 PM
เวลาพักเที่ยง 12.00 PM – 12.50 PM 11.45 AM – 13.00 PM 12.00 PM – 13.00 PM
เวลาเรียน ช่วงบ่าย 12.50 PM – 16:50 PM 13.00 PM – 18.05 PM 13.00 PM – 17.00 PM
ชั้นเรียนเสริม

 

19.00 PM – 20.50 PM
(ไม่บังคับ)
19.50 PM – 20.35 PM
(บังคับเรียนเฉพาะเดือนแรก)
19.00 PM -22.00 PM
(ไม่บังคับ)
ชั้นเรียน 1 ต่อ 1 6 ชั้นเรียน / วัน 4 ชั้นเรียน / วัน 4 ชั้นเรียน / วัน
ชั้นเรียน กลุ่มเล็ก 2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 5 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 4 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 5 คน / ชั้นเรียน
ชั้นเรียน กลุ่มใหญ่ 4 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 30 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 8 คน / ชั้นเรียน
ชั้นเรียนเสริม 2 ชั้นเรียน / วัน
** ไม่บังคับเรียน
ไม่เกิน 15 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
** ไม่บังคับเรียน
ไม่เกิน 30 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่บังคับเรียน
ไม่เกิน 15 คน / ชั้นเรียน
เริ่มเรียนทุกวันจันทร์ YES YES YES
สอบวัดผลก่อนเรียน YES YES YES
สอบวัดผลระหว่างเรียน 4 สัปดาห์ / 1 ครั้ง สอบทุกๆวันพฤหัส 4 สัปดาห์ / 1 ครั้ง
สอบวัดผลหลังเรียน YES YES YES
ราคา 1 เดือน (บาท) 63,946 60,700 64,100
ราคา 3 เดือน (บาท) 195,104 163,167 180,667
ราคา 6 เดือน (บาท) 383,378 314,841 339,811

ราคาค่าเรียน + ค่าที่พัก 2คน/ห้อง + รวมค่าอาหาร 3 มื้อ + ค่าทำความสะอาด + บริการซักผ้า

Blog