Special Business English คอร์สเรียนสำหรับน้องๆ ที่อยากทำงานในบริษัทต่างประเทศ

ใครอยากเก่งภาษา อยากก้าวหน้าในการทำงาน อยากทำงานในบริษัทข้ามชาติ ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้ แต่ไม่เก่ง...
Read More