Business English

Business English ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในต่างประเทศ การทำงานในบริษัทต่างชาติในไทย หรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ สำหรับใช้ในการประชุม การสัมภาษณ์งาน การต่อรองทางธุรกิจ การนำเสนองาน และเพิ่มทักษะทางการเขียนรายงานทางธุรกิจ จดหมาย และอีเมล์

โรงเรียน QQEnglish SMEAG EV Academy
ชื่อหลักสูตร Business English
Standard Plan
Business English Business English
ชั้นเรียนเสริม ช่วงเช้า 06.40 AM – 08.00 AM

(บังคับเรียนเฉพาะเดือนแรก)

06.40 AM – 07.30 AM (ไม่บังคับ)
เวลาเรียน ช่วงเช้า 08.00 AM – 12.00 PM 08.40 AM – 11.45 AM 08.00 AM – 12.00 PM
เวลาพักเที่ยง 12.00 PM – 12.50 PM 11.45 AM – 13.20 PM 12.00 PM – 13.00 PM
เวลาเรียน ช่วงบ่าย 12.50 PM- 16:50 PM 13.30 PM – 18.05 PM 13.00 PM – 17.00 PM
ชั้นเรียนเสริม (ไม่บังคับ) 19.00 PM – 20.50 PM 19.50 PM – 20.35 PM 19.00 PM -22.00 PM
ชั้นเรียน 1 ต่อ 1 6 ชั้นเรียน / วัน 8 ชั้นเรียน / วัน 4 ชั้นเรียน / วัน
ชั้นเรียน กลุ่มเล็ก 2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 5 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 4 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 5 คน / ชั้นเรียน
ชั้นเรียน กลุ่มใหญ่ 2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 30 คน / ชั้นเรียน
2 ชั้นเรียน / วัน
ไม่เกิน 8 คน / ชั้นเรียน
ชั้นเรียนเสริม 2 ชั้นเรียน / วัน
** ไม่บังคับเรียน
ไม่เกิน 15 คน / ชั้นเรียน
4 ชั้นเรียน / วัน
* ไม่บังคับเรียน
ไม่เกิน 15 คน / ชั้นเรียน
เริ่มเรียนทุกวันจันทร์ YES YES YES
สอบวัดผลก่อนเรียน YES YES YES
สอบวัดผลระหว่างเรียน 4 สัปดาห์ / 1 ครั้ง สอบทุกๆวันพฤหัส 4 สัปดาห์ / 1 ครั้ง
สอบวัดผลหลังเรียน YES YES Yes
ราคา 1 เดือน (บาท) 54,336 70,400 53,440
ราคา 3 เดือน (บาท) 156,608 204,800 153,920
ราคา 6 เดือน (บาท) 310,016 387,200 295,040